2007/Apr/19

ฝันที่อยากให้เป็นจริง

สมบัติ นพรัก คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร :::

ผมฝันเห็นมหาวิทยาลัยภูมิพล

ผมอยากให้ฝันของผมเป็นจริง ประเทศไทยมี มหาวิทยาลัยภูมิพล จริงๆ ในปีมหามงคล 2550 นี้ครับ

เมื่อคืนผมนอนหลับฝันดี ผมฝันว่ารัฐบาลโดยการเสนอของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และการสนับสนุนจากประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ได้เสนอกฎหมายก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ เพื่อเป็นราชานุสรณ์และเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ มีพระชนมายุ 80 พรรษา โดยทูลเกล้าฯ มหาวิทยาลัยแห่งใหม่ในปี พ.ศ. 2550 และขอพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ว่า มหาวิทยาลัยภูมิพล
ผมฝันว่าชาวไทยร่วมกันแซ่ซ้องและสนับสนุนทั้งแรงกาย แรงใจ และแรงทรัพย์ ผมฝันถึงชื่อมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นชื่อพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้ 14 ชื่อ แบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้

กลุ่มที่ 1 ชื่อมหาวิทยาลัยตามพระนามพระมหากษัตริย์ เรียงตามลำดับรัชสมัยดังนี้
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับการสถาปนาเป็นสถาบันอุดมศึกษาแบบตลาดวิชา โดยมีคณะแรกตั้ง คือ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2514
มหาวิทยาลัยนเรศวร เดิมคือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก ได้ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามมหาวิทยาลัยแห่งนี้ว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม
2533
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาของสงฆ์แห่งแรกในประเทศไทย โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ซึ่งเป็นพระน้องยาเธอ ได้มีพระดำริจัดตั้ง มหามกุฎราชวิทยาลัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ในกำกับของรัฐบาล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ยกฐานะจากวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี โดยได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (วิทยาเขตธนบุรี) และเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2541
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ยกฐานะจากวิทยาลัยโทรคมนาคม โดยได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯว่า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (วิทยาเขตเจ้าคุณทหาร) และแยกเป็นสถาบันอิสระเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์
2529
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ยกฐานะจากวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ โดยได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ว่า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (วิทยาเขตพระนครเหนือ) และแยกเป็นสถาบันอิสระเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์
2529
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นเป็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม
2459
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ ซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงปรับปรุงโรงเรียนมหาธาตุวิทยาลัย มาใช้นามใหม่ว่า มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ในกำกับของรัฐบาล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม
2540
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงสถาปนาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐแบบไม่จำกัดรับแห่งที่ 2 ของประเทศ และพระราชทานนามว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามพระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศ เป็น กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา เมื่อวันที่ 5 กันยายน
2521
กลุ่มที่ 2 ชื่อมหาวิทยาลัยตามพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ ตามการดำรงพระยศ ดังนี้

มหาวิทยาลัยมหิดล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สร้าง โรงศิริราชพยาบาล ในยุคแรกจนถึงยุคมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม มหิดล อันเป็นพระนามของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นชื่อมหาวิทยาลัย แทนชื่อมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เดิม เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2512
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามพระนามฐานันดรศักดิ์ของสมเด็จพระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม
2511
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดี และเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ตลอดจนเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระองค์ในการพัฒนาคน เมื่อวันที่ 25 กันยายน
2541
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานชื่อ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อันเป็นสร้อยพระนามในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเป็นชื่อมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม
2535
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการรวมสถาบันการศึกษาภายในจังหวัดนราธิวาส สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยตามพระนามของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์
2548
ผมฝันว่า คณะกรรมการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยภูมิพล ประชุมร่วมกันและสรุปเหตุผลในการก่อตั้งมหาวิทยาลัย เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในหลวง 3 ประการสำคัญ ได้แก่

1.
พระองค์ทรงเป็นปราชญ์ในทุกศาสตร์ และได้รับการยอมรับในระดับโลก
2.
พระองค์ได้รับการทูลเกล้าฯถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ แสดงถึงพระปรีชาสามารถ
3.
ในรัชสมัยของพระองค์ ได้มีการก่อตั้งสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐ และเอกชน จำนวนมากกว่าร้อยสถาบัน
ผมฝันว่า คณะกรรมการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยภูมิพล ที่เน้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกำลังประชุมกัน เพื่อหาข้อสรุปว่าจะใช้แนวทางใดในการจัดตั้งมหาวิทยาลัย คือ
1.
เปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ในปัจจุบัน
2.
ยกฐานะวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ในปัจจุบัน
3.
จัดตั้งมหาวิทยาลัยใหม่
คณะกรรมการยังไม่ทันสรุป ผมก็ตกใจตื่นเสียก่อน พยายามจะนอนเพื่อฝันต่อ ก็ไม่สามารถข่มตาลงได้ เพราะความตื่นเต้น
ผมอยากให้ฝันของผมเป็นจริงประเทศไทยมี มหาวิทยาลัยภูมิพล จริงๆ ในปีมหามงคล 2550 นี้ครับ
ใครเห็นด้วย ยกมือขึ้นครับ

ปล.(ปลาเล็กๆ)

- ที่มา หนังสือพิมพ์มติชน http://news.sanook.com/education/education_122726.phpครับ

- ช่วงนี้ไม่ได้มาอัพ เรียนหนัก งานเยอะ ม๊ากมาก เลยได้แค่ไปเยี่ยมคนอื่น

- ไว้ว่างๆ จะมาอัพ นะครับ

ดอเ
ความคิดไม่มีเสียง - Nara Gemma Kal

"ปลูกป่า สร้างคน"

พระราชปณิธาน สมเด็จย่า

ปเพ้อ่ะสทว

Comment

Comment:

Tweet


เม้นหั้ยนะ


อืมก้อดีเหมือนกานนะ งง นิดหน่อย


#7 by *•۩• ❤✖mew w alOne ✖ 卍 ㊛ At 2007-04-21 16:42,
ยกให้สองมือเล๊ยย!!!

แถมอีกสองมือของคนข้างๆ ด้วย (ถามแล้วๆ 5555)
#6 by Luna~ At 2007-04-21 00:37,
เหินห่างจากสถาบันการศึกษามานานเสียจน งงไปหมดเลยค่ะพอมาเจอเอนทรี่นี้ แหะๆ


ป.ล. ฝันสร้างสรรค์มากมายค่ะ
#5 by Hongfha At 2007-04-20 19:33,
แวะมาเยี่ยมเยียนคร้า
#4 by ::ระเบียงอารมณ์:: At 2007-04-20 17:42,
เหมือนเป็นธรรมเนียมไทยที่บูชาสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้สูงสุดสถาบันหนึ่ง

เมื่อสร้างมหาวิทยาลัยก็ขอพระราชทานพระนามมาตั้งชื่อมหาวิทยาลัย

ต่างจากเมืองนอกที่นิยมใช้ชื่อเมืองที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมาตั้งชื่อ เช่น ม. โตเกียว ม. เคมบริดจ์ ม. มิชิแกน

แต่ที่สุดแล้วมหาวิทยาลัยจะมีชื่อเสียงได้ก็มาจากความสามารถทางวิชาการของบัณฑิตที่จบออกไป ไม่ใช่แค่ชื่อเพียงเท่านั้น

ปล. ได้ข่าวว่า ม.นเรศวร วิทยาเขตพะเยาจะขอแยกออกไปและขอพระราชานุญาตจากสมเด็จพระเทพฯ นำพระนาม สิรินธร มาเป็นชื่อม. ไม่ทราบว่าเท็จจริงประการใด
#3 by RosaRossa~~* At 2007-04-20 12:41,
ไล่อ่านมาตั้งหลายมหาลัย

ไม่เห็นมีชื่อมหาลัยของผมเลย

แต่แล้วก็ถึงบางอ้อ..

มหาลัยเราเป็นมหาลัยของประชาชนนี่หว่า

ลืมไป

#2 by เด็กเกเร At 2007-04-20 12:32,
ผม!!!
#1 by देवता At 2007-04-20 12:18,